Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost Meruzalka s.r.o., IČO: 03840344, se sídlem Svatá Maří 143,
Trhonín (dále jen „Rawito“) si klade za cíl chránit soukromí svých
zákazníků. Chceme, aby si naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s
jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi,
které nám vyplývají z platných právních předpisů a chráníme je v
maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných
prostředků.


Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují
pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje
zákazníků, kteří nakupují naše produkty nebo využívají služby.

  

I. Jaké osobní údaje zpracováváme?​

Vzhledem k povaze služeb, které Rawito poskytuje svým zákazníkům, získává od nich
následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • dodací adresa, případně dále adresa fakturační, 
  • název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ,
  • telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Rawito využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní
kartou). Pokud uživatel využije platbu kreditní kartou, přes ThePay nebo jinou platební
metodu, ve všech případech jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu
zpracovávány platební bránou třetí strany. Rawito neuchovává čísla kreditních karet ani jiné
citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa,
typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky
získány a shromažďovány ze strany Rawito.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník nepožádá o
jejich smazání dříve (viz bod 5. těchto Zásad: Jak lze zajisti editaci nebo výmaz osobních
údajů?).

  

II. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?​

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde
jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti Meruzalka s.r.o.

 

III. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?​

Rawito se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních
údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s užíváním zboží a služeb Rawito
poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání Rawito údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

 

IV. Jak používáme „cookies“?​

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, nebo na hard disku
počítače návštěvníka webových stránek Rawito Pokud je webová stránka navštívena znovu,
„cookies“ povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím.
Rawito neukládá v „cookies“ žádné osobní údaje. Data ukládané v „cookies“ jsou využity
výhradně za účelem fungování služeb Rawito.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických
komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení
a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení
nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“
ve svém zařízení. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které Vám mohou pomoci při
konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích:

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Safari
  • Opera

Návštěvník může ukládání „cookies“ souborů zabránit také tím, že si otevře webové stránky
Rawito v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové
prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory „cookies“.

 

V. Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?​

Pokud chce zákazník kompletně smazat celý účet i s historií všech konverzací, stačí napsat email na info@rawito.cz. Proces smazání Rawito účtu
je nevratný a je prováděn pouze na žádost zákazníka. Zákazník může být ze strany Rawito
vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud chce zákazník Rawito onkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na
info@rawito.cz. Zákazník může být ze strany Rawito vyzván k prokázání totožnosti pro
ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

 

VI. Zasílání obchodních sdělení​

Rawito shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s prodejem 
jejich výrobků nebo služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu 
považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku 
nebo služby ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační 
společnosti a Rawito je oprávněna využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení 
týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

Rawito je povinen poskytnout uživateli možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení na 
jím zadanou e-mailovou adresu, nebo následně v každém obchodním sdělení. Odmítnutí 
zasílání sdělení je pro zákazníky zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení 
a datové přenosy.

 

VII. Všeobecné obchodní podmínky​

Využívání služeb Rawito se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na
https://eshop.rawito.cz/obchodni-podminky

 

VIII. Závěrečná ustanovení​

Rawito si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez
předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad
ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.rawito.cz
Zákazník souhlasí s těmito Zásadami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi
vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

 

Kontaktní údaje Rawito ve věcech týkajících se těchto Zásad:
+420 775 272 866
info@rawito.cz

 

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.

Zpět do obchodu